Модуль:Tables

Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі
Перайсьці да навігацыі Перайсьці да пошуку
 
Дакумэнтацыя модулю Дакумэнтацыя модулю[прагляд] [рэдагаваць] [гісторыя] [абнавіць]
 local p = {}

-- **********************************************************
-- Выклік праз шаблён {{Аўтанумарацыя табліцы}}
-- Замяняе чысло ў першай ячэйцы на нумар радка
function p.AutoNumBox2(frame)

  local g = frame:getParent().args[1]
  local NumStr = tonumber (frame:getParent().args['Старт'] or "1");
  if g == nil then return "Няма зьвестак" end
  g = g:gsub(".*{|(.*)|}.*", "%1")
  local Titul = g:sub(1, (g:find ("\n!") or 1) - 1)
  g = g:sub((g:find ("\n!") or 1))
  g = g:gsub("||", "\n|")
  local Pos0 = 0
  while g:find("|%-[^|]*(|[^\n]*\n)", Pos0 + 1) ~= nil do
    Pos1, Pos2 = g:find("|%-[^|]*(|[^\n]*\n)", Pos0 + 1)
    while g:find("|", Pos1 + 1) ~= nil and g:find("|", Pos1 + 1) < Pos2 do
      Pos1 = g:find("|", Pos1 + 1)
    end
    if g:find("%d", Pos1) ~= nil and g:find("%d", Pos1) < Pos2 then
      Pos3, Pos4 = g:find("%d+", Pos1)
      g = g:sub(1, Pos3 - 1)..NumStr..g:sub(Pos4 + 1)
      NumStr = NumStr + 1
    end
    Pos0 = Pos2
  end
  return "{|"..Titul..g.."|}"
end

-- **********************************************************
-- Выклік наўпрост
-- Замяняе сымбаль # у першай ячэйцы на нумар радка
function p.AutoNumBox ( frame )
  local NumStr = tonumber (frame.args['Старт'] or "1");
  local g = frame.args[1]
  g = g:gsub("^%s- -{{", "", 1)
  g = g:gsub("}}%s- -$", "", 1)
  pattern = "|%s*#%s*%s*|"
  while string.find (g, pattern) ~= nil do
    g = g:gsub(pattern, "|"..NumStr.."\n".."|", 1)
    NumStr = NumStr + 1
  end
  return g
end

-- **********************************************************
function p.AutoNum ( frame )
  local args = frame.args;
  local Style = (frame.args['Афармленьне'] or "standard");
  local Column = tonumber (frame.args['Слупкоў'] or "0");
  local NumStr = tonumber (frame.args['Старт'] or "1");
  local Title0 = (frame.args['Загаловак0'] or "№")
  local Titles = {}
  for i = 1, Column do
    Titles[i] =(frame.args["Загаловак"..i] or "Загаловак"..i)
  end
  local Width0 = (frame.args['Шырыня0']);
  local Widths = {}
  for i = 1, Column do
    Widths[i] =(frame.args["Шырыня"..i])
  end
  local Align0 = (frame.args['Выраўноўваньне0'] or "center")
  local Aligns = {}
  for i = 1, Column do
    Aligns[i] =(frame.args["Выраўноўваньне"..i] or "left")
  end

  local g="<table class = '"..Style.."'>"

-- Радок загалоўкаў
  g = g.."<tr>"

---- Загаловак слупка з нумарамі радкоў
  g = g.."<th"; if Width0 ~= nil then g = g.." width='"..Width0.."'" end; g = g..">"
  g = g..Title0.."</th>"

---- Астатнія загалоўкі
  for i = 1, Column do
    g = g.."<th"; if Widths[i] ~= nil then g = g.." width='"..Widths[i].."'" end; g = g..">"
    g = g..Titles[i].."</th>"
  end
  g = g.."</tr>"

-- Радкі зьвестак
  J = 1
  while args[(J-1)*Column+1] ~= nil do
    g = g.."<tr><td align='"..Align0.."'>"..NumStr.."</td>"
    for i = 1, Column do
       if args[(J-1)*Column+i] == nil then
        g = g.."<td></td>"
      else
        g = g.."<td align='"..Aligns[i].."'>"..args[(J-1)*Column+i].."</td>"
       end
    end
    g = g.."</tr>"
    NumStr = NumStr + 1
    J = J + 1
  end

  g = g.."</table>"
  return g
end

-- **********************************************************
function p.AutoNumSort(frame)

  local args = frame:getParent().args
  local Column = tonumber(args['Слупкоў'] or "0")
    if Column == 0 then return "Немагчыма вызначыць колькасьць слупкоў" end
  local TempSort = (args['Сартаваньне'] or "0")
  local SortColumn = tonumber(string.match(TempSort, "%d*")) or 0
    if SortColumn > Column then SortColumn = 0 end
  local SortAsNumber = string.match(TempSort, "#") ~= nil
  local SortDescend
    if SortAsNumber
    then SortDescend = string.find(TempSort, "<") == nil
    else SortDescend = string.find(TempSort, ">") ~= nil end

  local Strings={}
  local NumCell = 0

  while args[NumCell + 1] ~= nil or NumCell%Column ~= 0 do
    NumCell = NumCell + 1
  	if (args[NumCell] == nil) then args[NumCell]="" end
  	-- NumCell%Column==0 значыць, радок сфармаваны
  	if NumCell%Column == 0 then
  		local TempString = {NumCell-Column+1}
      if SortAsNumber then
        KeyCell=args[TempString[1]+SortColumn-1]
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, "<span[^<]+</span>","")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, ",",".")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, " ","")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, "&nbsp;","")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, "%s","")
				KeyCell=mw.ustring.match(KeyCell, "^%D*(%d+%.?%d*)") or ""
	      TempString.Key=tonumber(KeyCell)
      elseif SortColumn > 1 then
        TempString.Key = (args[TempString[1]+SortColumn-1] or "")
        -- Магчымасьць сартаваньня паводле схаванага ключа, напрыклад праз шаблён {{~}}
        TempString.Key = mw.ustring.gsub(TempString.Key, '<span[^>]*>', "")
        -- Сартаваньне ё як е
        TempString.Key = mw.ustring.gsub(TempString.Key, "ё", "е")
        TempString.Key = mw.ustring.gsub(TempString.Key, "Ё", "Е")
        -- trim
        TempString.Key = mw.ustring.gsub(TempString.Key, "^%s*(.-)%s*$", "%1")
      else TempString.Key = tonumber(TempString[1]) end
      TempString.Group = mw.ustring.gsub(args[TempString[1]], "[^a-zA-Zа-яА-Я0-9]", "")
      table.insert(Strings, TempString)
    end
  end

  local function SortString(a, b)
    if a.Group ~= b.Group then return a.Group < b.Group end
    if SortDescend then a, b = b, a end
    if SortAsNumber or (SortColumn < 2) then
      return a.Key < b.Key
    else
      local LenA = mw.ustring.len(a.Key)
      local LenB = mw.ustring.len(b.Key)
      for i = 1, (LenA < LenB) and LenA or LenB do
        if mw.ustring.codepoint(a.Key, i, i) ~= mw.ustring.codepoint(b.Key, i, i) then
          return mw.ustring.codepoint(a.Key, i, i) < mw.ustring.codepoint(b.Key, i, i)
        end
      end
      return LenA < LenB
    end
  end

-- Сартаваньне радкоў па групах і ключы
  table.sort(Strings, SortString)

-- Фармаваньне HTML-табліцы
  local HTML = mw.html.create('table')

  HTML:attr('class', (args['Афармленьне'] or "standard"))
  
  if args['Ручное афармленьне']~=('' or nil) then
  	HTML:attr('style', args['Ручное афармленьне'])
  end

-- Назва табліцы
  if args['Назва'] then
		TempCaption=HTML:tag('th')
			:wikitext(args['Назва'])
			:attr('colspan', Column)
  end

-- Радок загалоўкаў
  local TempRow
  TempRow = HTML:tag('tr')
  TempHeader=TempRow:tag('th') 
  if args["Шырыня1"] then TempHeader:css('width', (args["Шырыня1"])) end
  TempHeader:wikitext(args['Загаловак1'] or "№")
  
  for i = 2, Column do
    TempColumn=TempRow:tag('th')
    if args["Шырыня"..i] then TempColumn:css('width', (args["Шырыня"..i])) end
    TempColumn:wikitext(args["Загаловак"..i] or "Загаловак"..i)
		if args["Сартаваньне"..i]=="без сартаваньня" then
			TempColumn:addClass('unsortable')
		elseif args["Сартаваньне"..i]=="лік" then
			TempColumn:attr('data-sort-type', 'number')
		elseif args["Сартаваньне"..i]=="дата" then
			TempColumn:attr('data-sort-type', 'date')
		end
	end

-- Радкі зьвестак
  local HideNum = 0
	local NumStr = tonumber (args['Старт'] or "1") - 1
  local Backlight = (args['Падсьветка'] or "class='bright'"):gsub("\"", "'")
	for Index, TempString in pairs(Strings) do
    TempRow = HTML:tag('tr')
    local first = args[TempString[1]]

--   Стыль афармленьня радкоў
    if string.find(first, "%$") ~= nil then TempRow:attr('class', 'shadow')
    elseif string.find(first, "%%") ~= nil then TempRow:attr('class', 'bright')
    elseif string.find(first, "@") ~= nil then TempRow:attr('class', 'dark')
    elseif string.find(first, "%+") ~= nil then
      for Part in string.gmatch(Backlight, "[%w]*=%s*'[^']*'") do
        TempRow:attr(string.match(Part, "([^=]*)="), string.match(Part, "'([^']*)'"))
      end
    end
    if string.find(first, "!") ~= nil then TempRow:attr('style', 'font-weight:bold') end

--   Вывад нумару радка
    if string.find(first, "-") ~= nil then
      HideNum = HideNum + 0.000001
      TempRow:tag('td')
        :tag('span')
        :attr('style', 'display: none; speak: none;')
        :wikitext( tonumber(NumStr + HideNum))
    else
      NumStr = NumStr + 1
      TempRow:tag('td')
        :attr('align', (args['Выроўніваньне1'] or "center") )
        :wikitext(tonumber(NumStr))
    end
--   Вывад ячэяк радка
		for i = 2, Column do
      TempTd=TempRow:tag('td')
      KeyCell=""
			if args["Сартаваньне"..i]=="число" then
				KeyCell=mw.ustring.gsub(args[TempString[1]+i-1], ",",".")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, "&nbsp;","")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, "<span[^<]+</span>","")
				KeyCell=mw.ustring.gsub(KeyCell, "%s","")
				KeyCell=mw.ustring.match(KeyCell, "^%D*(%d+%.?%d*)") or ""
	      TempTd:attr('data-sort-value', KeyCell)
			end
      TempTd:wikitext(args[TempString[1]+i-1])
      TempTd:attr('align', args["Выроўніваньне"..i] or "left")
		end
  end
  return tostring(HTML)
end

return p