Модуль:Вакно паведамленьняў

Зьвесткі зь Вікіпэдыі — вольнай энцыкляпэдыі

Дакумэнтацыю да гэтага модуля можна стварыць у Модуль:Вакно паведамленьняў/Дакумэнтацыя

-- Гэта супэр-мэга-модуль для вытварэньня розных вокнаў паведамленьняў.

-- Загрузка неабходных модуляў.
require('Модуль:Без глябальных')
local getArgs
local yesno = require('Модуль:ТакНе')

-- Атрымаць моўны аб’ект для formatDate і ucfirst.
local lang = mw.language.getContentLanguage()

-- Апісаньне канстантаў
local CONFIG_MODULE = 'Модуль:Вакно паведамленьняў/налады'
local DEMOSPACES = {talk = 'Абвестка', image = 'imbox', file = 'imbox', category = 'Блёк паведамленьня', article = 'Паведамленьне', main = 'Паведамленьне'}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Дапаможныя функцыі
--------------------------------------------------------------------------------

local function getTitleObject(...)
	-- Get the title object, passing the function through pcall
	-- in case we are over the expensive function count limit.
	local success, title = pcall(mw.title.new, ...)
	if success then
		return title
	end
end

local function union(t1, t2)
	-- Returns the union of two arrays.
	local vals = {}
	for i, v in ipairs(t1) do
		vals[v] = true
	end
	for i, v in ipairs(t2) do
		vals[v] = true
	end
	local ret = {}
	for k in pairs(vals) do
		table.insert(ret, k)
	end
	table.sort(ret)
	return ret
end

local function getArgNums(args, prefix)
	local nums = {}
	for k, v in pairs(args) do
		local num = mw.ustring.match(tostring(k), '^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
		if num then
			table.insert(nums, tonumber(num))
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Апісаньне клясу вакна
--------------------------------------------------------------------------------

local MessageBox = {}
MessageBox.__index = MessageBox

function MessageBox.new(boxType, args, cfg)
	args = args or {}
	local obj = {}

	-- Set the title object and the namespace.
	obj.title = getTitleObject(args.page) or mw.title.getCurrentTitle()

	-- Наладжваньне канфігурацыі тыпу нашага вакна.
	obj.cfg = cfg[boxType]
	if not obj.cfg then
		local ns = obj.title.namespace
		-- boxType is "mbox" or invalid input
		if args.demospace and args.demospace ~= '' then
			-- implement demospace parameter of mbox
			local demospace = string.lower(args.demospace)
			if DEMOSPACES[demospace] then
				-- use template from DEMOSPACES
				obj.cfg = cfg[DEMOSPACES[demospace]]
			elseif string.find( demospace, 'talk' ) then
				-- demo as a talk page
				obj.cfg = cfg.tmbox
			else
				-- default to ombox
				obj.cfg = cfg.ombox
			end
		elseif ns == 0 then
			obj.cfg = cfg.ambox -- main namespace
		elseif ns == 6 then
			obj.cfg = cfg.imbox -- file namespace
		elseif ns == 14 then
			obj.cfg = cfg.cmbox -- category namespace
		else
			local nsTable = mw.site.namespaces[ns]
			if nsTable and nsTable.isTalk then
				obj.cfg = cfg.tmbox -- any talk namespace
			else
				obj.cfg = cfg.ombox -- other namespaces or invalid input
			end
		end
	end

	-- Set the arguments, and remove all blank arguments except for the ones
	-- listed in cfg.allowBlankParams.
	do
		local newArgs = {}
		for k, v in pairs(args) do
			if v ~= '' then
				newArgs[k] = v
			end
		end
		for i, param in ipairs(obj.cfg.allowBlankParams or {}) do
			newArgs[param] = args[param]
		end
		obj.args = newArgs
	end

	-- Define internal data structure.
	obj.categories = {}
	obj.classes = {}
	-- For lazy loading of [[Модуль:Праца з катэгорыямі]].
	obj.hasCategories = false

	return setmetatable(obj, MessageBox)
end

function MessageBox:addCat(ns, cat, sort)
	if not cat then
		return nil
	end
	if sort then
		cat = string.format('[[Катэгорыя:%s|%s]]', cat, sort)
	else
		cat = string.format('[[Катэгорыя:%s]]', cat)
	end
	self.hasCategories = true
	self.categories[ns] = self.categories[ns] or {}
	table.insert(self.categories[ns], cat)
end

function MessageBox:addClass(class)
	if not class then
		return nil
	end
	table.insert(self.classes, class)
end

function MessageBox:setParameters()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Здабыцьцё зьвестак тыпу.
	self.type = args['тып'] or args.type
	local typeData = cfg.types[self.type]
	self.invalidTypeError = cfg.showInvalidTypeError
		and self.type
		and not typeData
	typeData = typeData or cfg.types[cfg.default]
	self.typeClass = typeData.class
	self.typeImage = typeData.image

	-- Праверыць, ці ня быў шаблён падстаўлены памылкова.
	self.isSubstituted = cfg.substCheck and args['падстаноўка'] == 'ПАДСТАНОЎКА'

	-- Праверыць, ці не выкарыстоўваецца малое вакно паведамленьня.
	self.isSmall = cfg.allowSmall and (
		cfg.smallParam and args.small == cfg.smallParam
		or not cfg.smallParam and yesno(args.small)
	)

	-- Дадаць атрыбуты, клясы і стылі.
	self.id = args.id
	self.name = args['назва'] or args.name
	if self.name then
		self:addClass('box-' .. string.gsub(self.name,' ','_'))
	end
	if yesno(args.plainlinks) ~= false then
		self:addClass('plainlinks')
	end
	for _, class in ipairs(cfg.classes or {}) do
		self:addClass(class)
	end
	if self.isSmall then
		self:addClass(cfg.smallClass or 'mbox-small')
	end
	self:addClass(self.typeClass)
	self:addClass(args.class)
	self.style = args['стыль'] or args.style
	self.attrs = args.attrs

	-- Задаць стыль тэксту.
	self.textstyle = args['стыль_тэксту'] or args.textstyle

	-- Праверыць, мы на старонцы шаблёну ці не. Гэтая функцыянальнасьць выкарыстоўваецца
	-- толькі тады, калі зададзены useCollapsibleTextFields, або калі зададзеныя
	-- разам cfg.templateCategory і cfg.templateCategoryRequireName.
	self.useCollapsibleTextFields = cfg.useCollapsibleTextFields
	if self.useCollapsibleTextFields
		or cfg.templateCategory
		and cfg.templateCategoryRequireName
	then
		if self.name then
			local templateName = mw.ustring.match(
				self.name,
				'^[tT][eE][mM][pP][lL][aA][tT][eE][%s_]*:[%s_]*(.*)$'
			) or self.name
			templateName = 'Шаблён:' .. templateName
			self.templateTitle = getTitleObject(templateName)
		end
		self.isTemplatePage = self.templateTitle
			and mw.title.equals(self.title, self.templateTitle)
	end

	-- Апрацаваць зьвесткі для згортвальных тэкставых палёў.
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- Узяць значэньне self.issue.
		if self.isSmall and args.smalltext then
			self.issue = args.smalltext
		else
			local sect
			if args.sect == '' then
				sect = 'Гэтая ' .. (cfg.sectionDefault or 'старонка')
			elseif type(args.sect) == 'string' then
				sect = 'Гэтая ' .. args.sect
			end
			local issue = args.issue
			issue = type(issue) == 'string' and issue ~= '' and issue or nil
			local text = args['тэкст'] or args.text
			text = type(text) == 'string' and text or nil
			local issues = {}
			table.insert(issues, sect)
			table.insert(issues, issue)
			table.insert(issues, text)
			self.issue = table.concat(issues, ' ')
		end

		-- Узяць значэньне self.talk.
		local talk = args.talk
		-- Show talk links on the template page or template subpages if the talk
		-- parameter is blank.
		if talk == ''
			and self.templateTitle
			and (
				mw.title.equals(self.templateTitle, self.title)
				or self.title:isSubpageOf(self.templateTitle)
			)
		then
			talk = '#'
		elseif talk == '' then
			talk = nil
		end
		if talk then
			-- If the talk value is a talk page, make a link to that page. Else
			-- assume that it's a section heading, and make a link to the talk
			-- page of the current page with that section heading.
			local talkTitle = getTitleObject(talk)
			local talkArgIsTalkPage = true
			if not talkTitle or not talkTitle.isTalkPage then
				talkArgIsTalkPage = false
				talkTitle = getTitleObject(
					self.title.text,
					mw.site.namespaces[self.title.namespace].talk.id
				)
			end
			if talkTitle and talkTitle.exists then
				local talkText
        if self.isSmall then
          local talkLink = talkArgIsTalkPage and talk or (talkTitle.prefixedText .. '#' .. talk)
          talkText = string.format('([[%s|абмеркаваньне]])', talkLink)
        else
          talkText = 'Адпаведнае абмеркаваньне можа знаходзіцца на'
          if talkArgIsTalkPage then
            talkText = string.format(
              '%s [[%s|%s]].',
              talkText,
              talk,
              talkTitle.prefixedText
            )
          else
            talkText = string.format(
              '%s [[%s#%s|старонцы абмеркаваньня]].',
              talkText,
              talkTitle.prefixedText,
              talk
            )
          end
        end				
				self.talk = talkText
			end
		end

		-- Узяць іншыя значэньні.
		self.fix = args.fix ~= '' and args.fix or nil
		local date
		if args.date and args.date ~= '' then
			date = args.date
		elseif args.date == '' and self.isTemplatePage then
			date = lang:formatDate('F Y')
		end
		if date then
			self.date = string.format(" <span class='date-container'>''(<span class='date'>%s</span>)''</span>", date)
		end
		self.info = args.info
		if yesno(args.removalnotice) then
			self.removalNotice = cfg.removalNotice
		end
	end

	-- Задаць нязгортвальнае тэкставае поле.
	if self.isSmall then
		self.text = args.smalltext or args['тэкст'] or args.text
	else
		self.text = args['тэкст'] or args.text
	end

	-- Задаць ніжні радок.
	self.below = cfg.below and args['тэкст_унізе'] or args.below

	-- Агульныя парамэтры выяваў.
	self.imageCellDiv = not self.isSmall and cfg.imageCellDiv
	self.imageEmptyCell = cfg.imageEmptyCell
	if cfg.imageEmptyCellStyle then
		self.imageEmptyCellStyle = 'border:none;padding:0;width:1px'
	end

	-- Парамэтры левай выявы.
	local imageLeft = self.isSmall and args.smallimage or args['выява'] or args.image
	if cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'blank' and imageLeft ~= 'none'
		or not cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'none'
	then
		self.imageLeft = imageLeft
		if not imageLeft then
			local imageSize = self.isSmall
				and (cfg.imageSmallSize or '30x30px')
				or '40x40px'
			self.imageLeft = string.format('[[Файл:%s|%s|link=|alt=]]', self.typeImage
				or 'Imbox notice.png', imageSize)
		end
	end

	-- Парамэтры правай выявы.
	local imageRight = self.isSmall and args.smallimageright or args['выява_справа'] or args.imageright
	if not (cfg.imageRightNone and imageRight == 'none') then
		self.imageRight = imageRight
	end
end

function MessageBox:setMainspaceCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	if not cfg.allowMainspaceCategories then
		return nil
	end

	local nums = {}
	for _, prefix in ipairs{'cat', 'category', 'all'} do
		args[prefix .. '1'] = args[prefix]
		nums = union(nums, getArgNums(args, prefix))
	end

	-- The following is roughly equivalent to the old {{Ambox/category}}.
	local date = args.date
	date = type(date) == 'string' and date
	local preposition = 'from'
	for _, num in ipairs(nums) do
		local mainCat = args['cat' .. tostring(num)]
			or args['category' .. tostring(num)]
		local allCat = args['all' .. tostring(num)]
		mainCat = type(mainCat) == 'string' and mainCat
		allCat = type(allCat) == 'string' and allCat
		if mainCat and date and date ~= '' then
			local catTitle = string.format('%s %s %s', mainCat, preposition, date)
			self:addCat(0, catTitle)
			catTitle = getTitleObject('Катэгорыя:' .. catTitle)
			if not catTitle or not catTitle.exists then
				self:addCat(0, 'Вікіпэдыя:Артыкулы зь няправільным парамэтрам даты ў шаблёне')
			end
		elseif mainCat and (not date or date == '') then
			self:addCat(0, mainCat)
		end
		if allCat then
			self:addCat(0, allCat)
		end
	end
end

function MessageBox:setTemplateCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Дадаць катэгорыі шаблёнаў.
	if cfg.templateCategory then
		if cfg.templateCategoryRequireName then
			if self.isTemplatePage then
				self:addCat(10, cfg.templateCategory)
			end
		elseif not self.title.isSubpage then
			self:addCat(10, cfg.templateCategory)
		end
	end

	-- Add template error categories.
	if cfg.templateErrorCategory then
		local templateErrorCategory = cfg.templateErrorCategory
		local templateCat, templateSort
		if not self.name and not self.title.isSubpage then
			templateCat = templateErrorCategory
		elseif self.isTemplatePage then
			local paramsToCheck = cfg.templateErrorParamsToCheck or {}
			local count = 0
			for i, param in ipairs(paramsToCheck) do
				if not args[param] then
					count = count + 1
				end
			end
			if count > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = tostring(count)
			end
			if self.categoryNums and #self.categoryNums > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = 'C'
			end
		end
		self:addCat(10, templateCat, templateSort)
	end
end

function MessageBox:setAllNamespaceCategories()
	-- Set categories for all namespaces.
	if self.invalidTypeError then
		local allSort = (self.title.namespace == 0 and 'Main:' or '') .. self.title.prefixedText
		self:addCat('all', 'Вікіпэдыя:Вакно паведамленьняў Вікіпэдыі, якое патрабуе выпраўленьня парамэтру', allSort)
	end
	if self.isSubstituted then
		self:addCat('all', 'Вікіпэдыя:Старонкі зь няправільна падстаноўленымі шаблёнамі')
	end
end

function MessageBox:setCategories()
	if self.title.namespace == 0 then
		self:setMainspaceCategories()
	elseif self.title.namespace == 10 then
		self:setTemplateCategories()
	end
	self:setAllNamespaceCategories()
end

function MessageBox:renderCategories()
	if not self.hasCategories then
		-- No categories added, no need to pass them to Category handler so,
		-- if it was invoked, it would return the empty string.
		-- So we shortcut and return the empty string.
		return ""
	end
	-- Convert category tables to strings and pass them through
	-- [[Модуль:Праца з катэгорыямі]].
	return require('Модуль:Праца з катэгорыямі')._main{
		main = table.concat(self.categories[0] or {}),
		template = table.concat(self.categories[10] or {}),
		all = table.concat(self.categories.all or {}),
		nocat = self.args.nocat,
		page = self.args.page
	}
end

function MessageBox:export()
	local root = mw.html.create()

	-- Дадаць праверку памылак падстаноўкі.
	if self.isSubstituted and self.name then
		root:tag('b')
			:addClass('error')
			:wikitext(string.format(
				'Шаблён <code>%s[[Шаблён:%s|%s]]%s</code> быў падстаноўлены памылкова.',
				mw.text.nowiki('{{'), self.name, self.name, mw.text.nowiki('}}')
			))
	end

	-- Create the box table.
	local boxTable = root:tag('table')
	boxTable:attr('id', self.id or nil)
	for i, class in ipairs(self.classes or {}) do
		boxTable:addClass(class or nil)
	end
	boxTable
		:cssText(self.style or nil)
		:attr('role', 'presentation')

	if self.attrs then
		boxTable:attr(self.attrs)
	end

	-- Дадаць выяву зьлева.
	local row = boxTable:tag('tr')
	if self.imageLeft then
		local imageLeftCell = row:tag('td'):addClass('mbox-image')
		if self.imageCellDiv then
			-- Калі мы выкарыстоўваем div, перавызначыць imageLeftCell, каб выява
			-- была ўнутры. Divs ужывае style="width: 52px;", які абмяжоўвае
			-- шырыню выявы да 52пкс. Калі выявы ў div будуць шырэйшыя,
			-- яны могуць перакрываць тэкст ці выклікаць іншыя праблемы вываду.
			imageLeftCell = imageLeftCell:tag('div'):css('width', '52px')
		end
		imageLeftCell:wikitext(self.imageLeft or nil)
	elseif self.imageEmptyCell then
		-- Некаторыя вокны паведамленьняў апісваюць пустую ячэйку пры незададзенай выяве,
		-- а некаторыя не. The old template code in templates where empty cells are
		-- specified gives the following hint: "No image. Cell with some width
		-- or padding necessary for text cell to have 100% width."
		row:tag('td')
			:addClass('mbox-empty-cell')
			:cssText(self.imageEmptyCellStyle or nil)
	end

	-- Дадаць тэкст.
	local textCell = row:tag('td'):addClass('mbox-text')
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- The message box uses advanced text parameters that allow things to be
		-- collapsible. At the moment, only ambox uses this.
		textCell:cssText(self.textstyle or nil)
		local textCellDiv = textCell:tag('div')
		textCellDiv
			:addClass('mbox-text-span')
			:wikitext(self.issue or nil)
		if (self.talk or self.fix) then
			textCellDiv:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.talk and (' ' .. self.talk) or nil)
				:wikitext(self.fix and (' ' .. self.fix) or nil)
		end
		textCellDiv:wikitext(self.date and (' ' .. self.date) or nil)
		if self.info and not self.isSmall then
			textCellDiv
				:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.info and (' ' .. self.info) or nil)
		end
		if self.removalNotice then
			textCellDiv:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:tag('i')
					:wikitext(string.format(" (%s)", self.removalNotice))
		end
	else
		-- Дапомнае фарматаваньне тэксту — усё што заўгодна.
		textCell
			:cssText(self.textstyle or nil)
			:wikitext(self.text or nil)
	end

	-- Дадаць выяву справа.
	if self.imageRight then
		local imageRightCell = row:tag('td'):addClass('mbox-imageright')
		if self.imageCellDiv then
			-- Калі мы выкарыстоўваем div, перавызначыць imageRightCell, каб
			-- выява была ўнутры.
			imageRightCell = imageRightCell:tag('div'):css('width', '52px')
		end
		imageRightCell
			:wikitext(self.imageRight or nil)
	end

	-- Дадаць ніжні радок.
	if self.below then
		boxTable:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('colspan', self.imageRight and '3' or '2')
				:addClass('mbox-text')
				:cssText(self.textstyle or nil)
				:wikitext(self.below or nil)
	end

	-- Дадаць паведамленьне пра памылку парамэтраў няслушнага тыпу.
	if self.invalidTypeError then
		root:tag('div')
			:css('text-align', 'center')
			:wikitext(string.format(
				'Гэтае вакно паведамленьня карыстаецца няслушным парамэтрам "тып=%s" і патрабуе выпраўленьня.',
				self.type or ''
			))
	end

	-- Дадаць катэгорыі.
	root:wikitext(self:renderCategories() or nil)

	return tostring(root)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p, mt = {}, {}

function p._exportClasses()
	-- For testing.
	return {
		MessageBox = MessageBox
	}
end

function p.main(boxType, args, cfgTables)
	local box = MessageBox.new(boxType, args, cfgTables or mw.loadData(CONFIG_MODULE))
	box:setParameters()
	box:setCategories()
	return box:export()
end

function mt.__index(t, k)
	return function (frame)
		if not getArgs then
			getArgs = require('Модуль:Аргумэнты').getArgs
		end
		return t.main(k, getArgs(frame, {trim = false, removeBlanks = false}))
	end
end

return setmetatable(p, mt)